Arboregels voor werkgevers versoepeld (rectificatie)

Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten.

Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.
 
De wetswijziging houdt kort gezegd in dat bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd Risico Inventarisatie- Evaluatie-instrument, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in december jl. aanvaard, maar in tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de daadwerkelijke ingangsdatum van de wetswijziging nog niet bekend.

Zodra hier uitsluitsel over is, wordt dit via www.arbeidsinspectie.nl bekendgemaakt.