Arbeidsinspectie spoort meer onveilig en illegaal werk op

De Arbeidsinspectie trof in 2010 meer bedrijven aan waar onveilig of illegaal werd gewerkt dan in 2009.

De arbeidsomstandigheden waren bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde, bij controles op illegaal werk was bij 18 procent van de bedrijven iets mis. In 2009 ging het om respectievelijk 58 en 17 procent.

De stijging is vooral het gevolg van steeds gerichtere inspecties bij bedrijven waar overtredingen worden vermoed.
Dit blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Arbeidsinspectie dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij heeft tegelijkertijd het jaarverslag aangeboden van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Deze diensten gaan samen met de Inspectie voor Werk en Inkomen op in één gezamenlijke inspectiedienst van het ministerie van SZW.

Grotere bedrijven leven gemiddeld beter de wet na dan kleinere bedrijven. Dat blijkt ook uit de resultaten van de monitor Arbo in Bedrijf. Verder blijkt dat overtredingen bij vervolgbezoeken steeds vaker zijn opgeheven. In 2010 gaat dat op voor 98% van de bedrijven, waar bij het eerste inspectiebezoek een handhavingsinstrument moest worden ingezet. In maar 2% van de gevallen moest na hercontrole een vervolginterventie (meestal een bestuurlijke boete) worden toegepast. Dat duidt er op dat het optreden van inspecteurs in bedrijven effectief is en leidt tot betere naleving.

Enkele sectoren waar gecontroleerd werd:
Metaal
Machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, lasrook, fysieke belasting en schadelijk geluid zijn de grootste risisco’s. In deze sector zijn in 2010 twee inspectieprojecten uitgevoerd.

Hout, timmer – en meubelindustrie:
Bij houtvezelbedrijven bestaat het gevaar op brand en stofexplosies. In deze branche bleken over het algemeen wel technische maatregelen genomen te zijn tegen het directe gevaar op brand en explosies maar een structurele beoordeling van brand- en explosiegevaar en de vastlegging ervan in een explosieveiligheidsdocument ontbrak vaak.

Papier, karton en grafische verwerking
Werken met machines, intern transport, inrichting van de werkomgeving, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en schadelijk geluid vormen de belangrijkste risico’s.
Het jaarverslag is te downloaden via de website van de arbeidsinspectie