Aansprakelijkheid van de werkgever: een overzicht

Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt, kan dat onder de aansprakelijkheid van de werkgever vallen. Dit geldt ook als gewerkt wordt met uitzendkrachten, zzp’ers en stagiairs.

Tags:

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete opleggen of zelfs een proces-verbaal opmaken als een bedrijf zijn verplichtingen ter bescherming van zijn werknemers niet nakomt. Voor werkgevers is het dus zaak de voorschriften uit de Arbowetgeving en het Burgerlijk Wetboek serieus te nemen en na te leven.

Wat staat in de wet?

In de Arbowet staat precies aangegeven voor welke feiten de Arbeidsinspectie een boete kan opleggen, bijvoorbeeld voor het:

  • niet of onvolledig voorhanden hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (inclusief plan van aanpak);
  • niet of onvoldoende geven van voorlichting en onderricht;
  • niet melden van een arbeidsongeval;
  • niet organiseren van de preventietaken, bijvoorbeeld door een preventiemedewerker;
  • niet mogelijk maken van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Ook in een groot aantal artikelen uit het Arbobesluit staan feiten genoemd waarvoor de Arbeidsinspectie kan beboeten. Bijvoorbeeld voor het niet nemen van maatregelen om schadelijk lawaai te voorkomen of te beperken.

Aansprakelijkheid voor schade

Daarnaast kan een werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een werknemer heeft opgelopen tijdens zijn werkzaamheden, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:658. Volgens dit artikel heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Zo dient een werkgever ervoor te zorgen dat lokalen, werktuigen en gereedschappen zijn ingericht en onderhouden om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Daarbij hoort ook dat de werkgever (veiligheids)instructies geeft en daarop toezicht houdt. Schiet de werkgever tekort in zijn zorgplicht, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Lees verder op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/aansprakelijkheid

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *